Helse, miljø og sikkerhet - HMS

Våre erfarne rådgivere kan bistå din bedrift med å jobbe mer systematisk med HMS. Resultatene kan være redusert fravær, større lojalitet blant medarbeidere samt lavere kostnader knyttet til rekruttering, opplæring og turnover generelt. 

Trenger du bistand til å utvikle eller vedlikeholde bedriftens HMS internkontrollsystem? Skal bedriften sertifiseres iht. OHSAS 18001, den internasjonale standarden for arbeidsmiljø? Eller trenger dere hjelp til å sikre at bedriften møter kravene i HMS-internkontrollforskriften og arbeidsmiljøloven? -Våre rådgivere kan hjelpe deg. 

Velg aktuelle tjenester fra vår HMS-meny under, eller ta kontakt med oss dersom du har andre behov. Skal din bedrift sertifiseres iht. OHSAS 18001? Våre rådgivere hjelper deg med å utvikle, implementere og vedlikeholde bedriftens styringssystem i henhold til OHSAS 18001 - den internasjonale standarden for arbeidsmiljø.

Les mer om OHSAS 18001 Arbeidsmiljøstyring


Våre erfarne rådgivere kan gi råd og veilede din bedrift med å utvikle, implementere og vedlikeholde et ledelsessystem for arbeidsmiljø iht. kravene i ISO 45001 – Ledelsessystem for arbeidsmiljø. 

Les mer om ISO 45001 Ledelsessystem for arbeidsmiljø


Et styringssystem er det beste verktøyet for å sikre at bedriften jobber systematisk med HMS. Vi sikrer at ditt styringssystem møter kravene i internkontrollforskriften, og at det gjør bedriften i stand til å gjennomføre effektiv HMS internkontroll.

Les mer om Styringssystem for HMS Internkontroll


Trenger du hjelp til å gjennomføre interne HMS-revisjoner? Våre erfarne revisorer kan bistå din bedrift med å planlegge og gjennomføre effektive revisjoner.

Les mer om HMS internrevisjon


Våre rådgivere kan bistå bedriften din med å bygge opp SHA-funksjonen, utvikle rammer og løsninger, gjennomføre kurs samt uføre SHA-oppgaver på oppdrag. 

Les mer om Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø - SHA


Vi bistår din bedrift med å etablere og implementere rammeverk, retningslinjer og verktøy for risikostyring med fokus på HMS. På denne måten bidrar vi til å gjøre arbeidet med HMS risikostyring både forståelig og levende i organisasjonen. 

Les mer om HMS risikostyring


Er HMS-systemet til bedriften i samsvar med HMS-lovgivningen og/eller internasjonale standarder? Våre rådgivere kan bistå deg med GAP-analyse av bedriftens HMS-system. 

Les mer om HMS GAP-analyse


Har du kontroll på hvilke HMS lovkrav som gjelder for din bedrift? Vi lager oversikt over alle relevante HMS-lover og kan sørge for jevnlige oppdateringer. Ved lovendringer vurderer vi hvordan disse vil påvirke bedriften og planlegger tiltak for å møte endringene. 

Les mer om Utarbeide oversikt over HMS-lover


Etterlever bedriften HMS-lovgivningen? I tillegg til å kartlegge hvilke HMS-lovkrav som gjelder din bedrift kan våre rådgivere vurdere om kravene følges og kartlegge forbedringstiltak. 

Les mer om HMS samsvarsvurdering


Våre erfarne sikkerhetsrådgivere bidrar til bygging av sikkerhetskultur ved hjelp av enkle, involverende og engasjerende verktøy og metoder. 

Les mer om Sikkerhetskultur


Kiwa Teknologisk Institutt er en profesjonell kursarrangør med over 100 kurs i mange fagområder. Innenfor HMS-området har vi et betydelig antall kurs som kan skreddersys til din bedrift. 

Les mer om Bedriftsinterne kurs - HMS
 
Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.