Bli HMS-leder

En HMS-leder fra HMS Verneingeniørskolen har solid og helhetlig kompetanse i det systematiske HMS-arbeidet og kompetanse til å lede dette arbeidet.En HMS-leder skal også kunne veilede arbeidsgivere og arbeidstakere i det systematiske HMS-arbeidet og lede etablering, implementering og oppfølging av ledelsessystemer for arbeidsmiljø og ytre miljø i henhold til internasjonale standarder.

Følgende kurs i HMS Verneingeniørskolen danner grunnlaget for å bli godkjent som HMS-leder

Læringsutbytte

En HMS-leder fra HMS Verneingeniørskolen har solid og helhetlig kompetanse i det systematiske HMS-arbeidet og kompetanse til å lede dette arbeidet. En HMS-leder skal også kunne veilede arbeidsgivere og arbeidstakere i det systematiske HMS-arbeidet og lede etablering, implementering og oppfølging av ledelsessystemer for arbeidsmiljø og ytre miljø i henhold til internasjonale standarder.

Det samlede læringsutbytte er basert på de kunnskaper, ferdigheter og kompetanse du tilegner deg.

Kunnskap

Etter fullført utdannelse skal du ha:

 • Kunnskap om krav til systematisk HMS-arbeid (HMS-internkontroll) og hvordan dette arbeid skal forankres på strategisk nivå i virksomheter
 • Kunnskap om alle relevante HMS-aktører, deres myndighet, ansvar og oppgaver
 • God forståelse for rollene til de ulike HMS-aktørene
 • Kunnskap om hvilke HMS-forhold som må omfattes av det systematiske HMS-arbeidet
 • Kunnskap om HMS-økonomi
 • Kunnskap om sykefraværsarbeid og helsefremmende arbeidsplasser
 • Ha forståelse for risikovurdering som verktøy i risikostyring og i det systematisk HMS-arbeid
 • Kunnskap om organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø samt metoder for ivaretagelse og utvikling av dette
 • Kunnskap om forurensningskilder og påvirkning på ytre miljø og hvordan ytre miljø skal ivaretas som en del av det systematiske HMS-arbeidet
 • Kunnskap om metoder for systematisk overvåking av det systematiske HMS-arbeidet
 • Kunnskap om revisjonsprosessen og internrevisjoner
 • Kunnskap om internasjonale standarder for ledelse av arbeidsmiljø og ytre miljø
 • Kunnskap om relevant HMS-regelverk
 • Kunnskap om hva som kjennetegner en god HMS-kultur

Ferdigheter

Etter fullført utdannelse skal du kunne:

 • Bistå bedrifter med oppbygging, drift, vedlikehold og forbedring av HMS-systemet som en del av virksomhetsstyringen
 • Bistå bedrifter med å innføre og drifte ledelsessystemer for arbeidsmiljø og ytre miljø i tråd med internasjonale standarder
 • Ha en helhetlig forståelse for HMS-forhold i virksomheter og samordne HMS-aktiviteter og tiltak innen systematisk HMS-arbeid
 • Initiere og fasilitere risikovurderinger og bidra til prioritering av risikoreduserende tiltak
 • Formidle kunnskap om systematisk HMS-arbeid og gi opplæring til arbeidsgivere og arbeidstakere om systematisk HMS-arbeid
 • Til enhver tid være oppdatert på gjeldende HMS-regelverk
 • Veilede arbeidsgivere og arbeidstakere i systematisk HMS-arbeid og HMS-regelverk
 • Planlegge, gjennomføre og følge opp internrevisjoner
 • Bidra til å utvikle en god HMS-kultur
 • Definere og utforske problemstillinger knyttet til HMS-ledelse og komme frem til etterprøvbare konklusjoner som er basert på tilgjengelig faglitteratur og egne resultater

Generell kompetanse

Etter fullført utdannelse skal du ha kompetanse til å:

 • Implementere og videreutvikle systematiske HMS-arbeid (Internkontroll) i alle typer virksomheter
 • Bistå virksomheter med å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og verne det ytre miljø mot forurensning
 • Bidra til at virksomheter realiserer sine HMS-mål og jobber kontinuerlig med å forbedre sine HMS-prestasjoner og utvikler en god HMS-kultur
 • Skriftlig fremstille og dokumentere resultater av eget arbeid
 • Kunne ivareta og videreutvikle arbeidsmiljø- og ytremiljøarbeidet i virksomheter
 • Lede prosesser for utvikling og implementering av ledelsessystemer for ytre miljø og arbeidsmiljø i tråd med internasjonale standarder
 • Kartlegge og forstå prosesser i virksomheter
 • Bistå med utarbeidelse av styrende dokumentasjon
 • Kunne drifte og vedlikeholde ledelsessystemer for arbeidsmiljø og ytre miljø

HMS Verneingeniørskolen

HMS Verneingeniørskolen
 
Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.