Bli HMS-koordinator

En HMS-koordinator fra HMS Verneingeniørskolen har solid og helhetlig kompetanse i det systematiske HMS-arbeidet og kompetanse til å koordinere HMS-arbeidet i bedrifter.

Følgende kurs i HMS Verneingeniørskolen danner grunnlaget for å bli godkjent som HMS-koordinator

Du kan bygge på HMS-koordinator utdanningen med flere moduler for å bli kvalifisert til HMS leder og HMS Verneingeniør.

Læringsutbytte

En HMS-koordinator fra HMS Verneingeniørskolen har solid og helhetlig kompetansen til å bidra i det systematiske HMS-arbeidet og kompetanse til å koordinere HMS-arbeidet i virksomheter.

Det samlede læringsutbytte er basert på de kunnskaper, ferdigheter og kompetanse du tilegner deg ved å fullføre de 4 obligatoriske modulene.

Kunnskap

Etter fullført utdanning skal du ha:

 • Kunnskap om krav til systematisk HMS-arbeid (HMS-internkontroll) og hvordan dette arbeid skal forankres på strategisk nivå i virksomheter
 • Kunnskap om alle relevante HMS-aktører, deres myndighet, ansvar og oppgaver
 • God forståelse for rollene til de ulike HMS-aktørene
 • Kunnskap om hvilke HMS-forhold som må omfattes av det systematiske HMS-arbeidet
 • Kunnskap om HMS-økonomi
 • Kunnskap om sykefraværsarbeid og helsefremmende arbeidsplasser
 • Ha forståelse for risikovurdering som verktøy i risikostyring og i det systematisk HMS-arbeid
 • Kunnskap om forurensningskilder og påvirkning på ytre miljø og hvordan ytre miljø skal ivaretas som en del av det systematiske HMS-arbeidet
 • Kunnskap om metoder for systematisk overvåking av det systematiske HMS-arbeidet
 • Kunnskap om revisjonsprosessen og internrevisjoner
 • Kunnskap om relevant HMS-regelverk
 • Kunnskap om hva som kjennetegner en god HMS-kultur

Ferdigheter

Etter fullført utdanning skal du kunne:

 • Bistå bedrifter med oppbygging, drift, vedlikehold og forbedring av HMS-systemet som en del av virksomhetsstyringen
 • Ha en helhetlig forståelse for HMS-forhold i virksomheter og samordne HMS-aktiviteter og tiltak innen systematisk HMS-arbeid
 • Selv eller i samarbeid med fagspesialister identifisere behov og risikoforhold, kartlegge HMS-faktorer, samt kunne foreslå kostnadseffektive, risikoreduserende og forebyggende tiltak
 • Bidra til å utvikle en god HMS-kultur
 • Formidle kunnskap om systematisk HMS-arbeid til andre
 • Til enhver tid være oppdatert på gjeldende HMS-regelverk
 • Veilede arbeidsgivere og arbeidstakere i systematisk HMS-arbeid og HMS-regelverk
 • Planlegge, gjennomføre og følge opp internrevisjoner

Generell kompetanse

Etter fullført utdanning skal du ha kompetanse til å:

 • Implementere og videreutvikle systematiske HMS-arbeid (Internkontroll) i alle typer virksomheter
 • Bistå virksomheter med å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og verne det ytre miljø mot forurensning
 • Bidra til at virksomheter realiserer sine HMS-mål og jobber kontinuerlig med å forbedre sine HMS-prestasjoner og utvikler en god HMS-kultur
 • Skriftlig fremstille og dokumentere resultater av eget arbeid

HMS Verneingeniørskolen

HMS Verneingeniørskolen
 
Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.

Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.