Bli HMS Verneingeniør

En HMS Verneingeniør skal kunne jobbe med HMS på strategisk og operativt nivå i alle bransjer, både i private og offentlige virksomheter, samt i virksomheter som leverer HMS-tjenester. Du besitter bredde- og dybdekunnskap.

Dersom du vil uteksamineres som HMS Verneingeniør må du gjennomføre 6 obligatoriske kurs og 3 av 5 valgfrie kurs i løpet av 4 år.

Obligatoriske kurs:

Valgfrie kurs:

Læringsutbytte

Ved å fullføre HMS Verneingeniørskolen blir du uteksaminert som HMS Verneingeniør. Dette innebærer at du skal kunne jobbe med HMS på strategisk og operativt nivå i alle bransjer både i private og offentlige virksomheter, samt i virksomheter som leverer HMS-tjenester

Kunnskap

Etter fullført utdannelse skal du ha:

 • Kunnskap om krav til systematisk HMS-arbeid (HMS-internkontroll) og hvordan dette arbeid skal forankres på strategisk nivå i virksomheter
 • Kunnskap om alle relevante HMS-aktører, deres myndighet, ansvar og oppgaver
 • God forståelse for rollene til de ulike HMS-aktørene
 • Kunnskap om hvilke HMS-forhold som må omfattes av det systematiske HMS-arbeidet
 • Kunnskap om HMS-økonomi
 • Kunnskap om sykefraværsarbeid og helsefremmende arbeidsplasser
 • Forståelse for risikovurdering som verktøy i risikostyring og i det systematisk HMS-arbeid
 • Kunnskap om organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø samt metoder for ivaretagelse og utvikling av dette
 • Kunne kartlegge, vurdere og foreslå tiltak når det gjelder ergonomiske, fysiske og kjemiske arbeidsmiljøfaktorer
 • Kunnskap til å kunne bistå virksomheter med å ivareta ulike inneklimautfordringer i arbeidsmiljøet
 • Kunnskap om biologiske arbeidsmiljøfaktorer og smittevern
 • Kunnskap om forurensningskilder og påvirkning på ytre miljø og hvordan ytre miljø skal ivaretas som en del av det systematiske HMS-arbeidet
 • Kunnskap om metoder for systematisk overvåking av det systematiske HMS-arbeidet
 • Kunnskap om revisjonsprosessen og internrevisjoner
 • Kunnskap om internasjonale standarder for styring av arbeidsmiljø og ytre miljø
 • Kunnskap om alt relevant HMS-regelverk
 • Kunnskap om hva som kjennetegner en god HMS-kultur

Ferdigheter

Etter fullført utdannelse skal du kunne:

 • Bistå bedrifter med oppbygging, drift, vedlikehold og forbedring av HMS-systemet som en del av virksomhetsstyringen
 • Bistå bedrifter med å innføre og drifte ledelsessystemer for arbeidsmiljø og ytre miljø i tråd med internasjonale standarder
 • Ha en helhetlig forståelse for HMS-forhold i virksomheter og samordne HMS-aktiviteter og tiltak innen systematisk HMS-arbeid
 • Selv eller i samarbeid med fag spesialister identifisere behov og risikoforhold, kartlegge HMS-faktorer, samt kunne foreslå kostnadseffektive, risikoreduserende og forebyggende tiltak
 • Bidra til å utvikle en god HMS-kultur
 • Formidle kunnskap om systematisk HMS-arbeid og faktorer i arbeidsmiljøet som kan påvirke forholdene samt faktorer som ha betydning for ytre miljø
 • Gi opplæring til arbeidsgivere og arbeidstakere om helse, arbeidsmiljø, sikkerhet, ytre miljø og avfallshåndtering
 • Til enhver tid være oppdatert på gjeldende HMS-regelverk
 • Veilede arbeidsgivere og arbeidstakere i systematisk HMS-arbeid og HMS-regelverk
 • Planlegge, gjennomføre og følge opp internrevisjoner
 • Definere og utforske HMS-faglige problemstillinger og komme frem til etterprøvbare konklusjoner som er basert på tilgjengelig faglitteratur og egne resultater

Generell kompetanse

Etter fullført utdannelse skal du ha kompetanse til å:

 • Implementere og videreutvikle systematiske HMS-arbeid (Internkontroll) i alle typer virksomheter
 • Formidle kunnskap om HMS-faglige arbeidsmetoder og risiko i forhold til arbeidsmiljø og ytre miljø, både muntlig og skriftlig til ulike aktører
 • Bistå virksomheter med å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og verne det ytre miljø mot forurensning
 • Foreslå tiltak og løsninger som er kunnskapsbasert og i tråd med gjeldene HMS-regelverk
 • Bidra til at virksomheter realiserer sine HMS-mål og jobber kontinuerlig med å forbedre sine HMS-prestasjoner og utvikler en god HMS-kultur
 • Skriftlig fremstille og dokumentere resultater av eget arbeid
 • Tolke og forstå faglitteratur og rapporter fra fag-spesialister

 

HMS Verneingeniørskolen

HMS Verneingeniørskolen
 
Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.

Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.